افزودن پروژه

قسمتهای مورد نیاز باعلامت ستاره * مشخص شده اند
اولویت:
فایل های ضمیمه:


افزودن تنها فقط 2 فایل پشتیبانی به این بخش برای آپلود امکان پذیر است.
قبل از ارسال لطفا از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:
  • تمام اطلاعات لازم پر شده است.
  • همه اطلاعات صحیح و بدون خطا هستند.

ما اطلاعات زیر را از شما داریم:
  • 3.238.49.228 به عنوان آدرس IP شما ثبت شده است
  • زمان ارسال شما ثبت می شود